مراکز تحقیقات نوزادان

  • مرکز تحقیقات سلامت نوزادان

    16 آبان 93

    مرکز تحقیقات سلامت نوزادان  در سال ١٣٨٦ در محل بيمارستان كودكان مفيد و در كنار بخش هاي نوزادان و مراقبت هاي ويژه نوزادان فعاليت خود را آغاز نمود. اين مركز به عنوان جزیی از نظام...