سوال هفته

تاریخچه امتیازات


یکشنبه, ژانویه 3 2016
  • +2 بحث جدیدی ایجاد کرد ايجاد رشته جديدي تحت عنوان پرستار ماهر در زمينه كار با رسپيراتور
  • +2 بحث جدیدی ایجاد کرد تهيه سورفكتانت
دوشنبه, ژانویه 5 2015
  • +2 بحث جدیدی ایجاد کرد سوال هفته ٤
شنبه, ژانویه 3 2015
  • +1 به بحث سوال هفته ٣ پاسخ دادند.
شنبه, دسامبر 27 2014
  • +2 بحث جدیدی ایجاد کرد سوال هفته شماره ٣
  • +1 به بحث سوال هفته 2 پاسخ دادند.
یکشنبه, دسامبر 14 2014
  • +2 بحث جدیدی ایجاد کرد سوال هفته 2
  • +0 بحث خودشان را حل کردند, سوال هفته 1
چهارشنبه, دسامبر 10 2014
  • +1 به بحث سوال هفته 1 پاسخ دادند.
دوشنبه, نوامبر 24 2014
  • +2 بحث جدیدی ایجاد کرد سوال هفته 1