زردی نوزادی

1 آذر 93 چاپ

زردی نوزادی

زردی نوزادی

والدين گرامي:

اگر چه تعداد زيادي از نوزادان تازه متولد شده دچار زردي مي شوند، ولي توجه دقيق و مراجعه به موقع سبب جلوگيري از عوارض ناخواسته زردي مي شود. برای مثال مي توان گفت كه، آگاهي  خانواده ها نسبت به دهه هاي گذشته نياز به تعويض خون را به صورت قابل توجهي كاهش داده است.

-     تغذيه مناسب و مكرر با شيرمادر

-      عدم استفاده از ساير مواد (تجويز آب قند، اغلب دارو هاي طبي و يا سنتي در زمينه زردي)

-      مراجعه به موقع در زمان بروز زردي

 از مهمترين دلايل كاهش اين عوارض است.

درمان با نور ، توسط لامپهاي  خاص و با شرايط ويژه اي موثر است ولي لامپ مهتابي معمولي به هيچ وجه تاثيري ندارد، بلكه در مواردي عوارض شديدي را بدنبال دارد. توجه شود كه قطع شير مادر در زردي نوزادي  بر اساس نظر بسياري از صاحبنظران جايگاهي ندارد ( نظر انجمن علمي پزشكان نوزادان نيز بر عدم قطع شير مادر در نوزادان مبتلا به زردي مي باشد) برعكس تغذيه مكرر با شيرمادر سبب رساندن انرژي به كبد نوزاد، دفع بيشتر مكونيوم و كاهش زردي مي شود. نكته پاياني اين كه هر چقدر وزن نوزاد و سن وي كمتر باشد خطر بروز عوارض افزايش مي يابد، لذا در نوزادن نارس و يا كمي نارس و نوزاداني كه بخصوص وزن كمتر از ٢٥٠٠ گرم دارند به مسئله زردي توجه بيشتري  بايد مبذول داشت.