تغذیه در ساعت اول تولد

1 آذر 93 چاپ

تغذیه در ساعت اول تولد

تغذیه در ساعت اول تولد

تغذيه در ساعت اول تولد

تماس پوست با پوست و قرارگرفتن مادر و نوزاد در كنار هم در طي ساعت اول بعد از تولد از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. چنانچه در طی این ساعت مادر و نوزاد کنار هم باشند، نوزاد در طي اين زمان حركاتي از خود نشان مي دهد  و به سمت پستان مادر حركت مي كند، خود را به پستان مادر می رساند و بدون کمک قادر خواهد بود که از پستان مادر تغذیه کند. . ثابت شده با انجام این کار

-     با تماس پوست نوزاد با پوست مادر تعدادي از ميكروب هاي بي ضرري كه روي بدن مادر است به پوست نوزاد منتقل و از جايگزيني ميكروب هاي خطرناك جلوگيري مي شود.

-     بهترين وضعيت گرفتن پستان مادر در اين زمان ايجاد مي شود.

-     تداوم تغذيه با شيرمادر در اين نوزادان بيشتر است.

-     ارتباط عاطفي بين مادر و نوزاد به طور قابل توجهي افزايش مي يابد.

-     بيشترين ميزان هورموني كه بعنوان هورمون عشق ناميده مي شود در طي ساعت اول تولد با اين اقدام در بدن مادر ترشح مي شود.

لذا با توجه به موارد فوق و مزایای دیگر، انگيزه اي شده است كه در بسياري از كشور هاي جهان از اين مهم استفاده نمايند.

در كشور ما نيز هر روز بر تعداد ازبيمارستان هایی که از  اين اقدام مهم استفاده می کنند افزوده می شود. اميد كه در همه مراكز کشور از اين زمان با ارزش استفاده كامل برده شود