تعرفه ها

20 آذر 93 چاپ

تعرفه ها

تعرفه ها

تعرفه های در حال اجرا و تعرفه های پیشنهادی انجمن

( کدهای خدمات در بخش نوزادان و NICU  )

ردیف

کد ملی

شرح کد

ارزش نسبی

1

901990

احیاء نوزاد، دادن تنفس با فشار مثبت و یا ماساژ قلبی با فشار روی قفسه سینه در صورت نارسایی حاد تنفسی و یا قلبی

15

2

300335

لوله گذاری داخل تراشه بطور اورژانس

6

3

901925

ویزیت اولیه نوزاد متولد شده

5/5

4

901920

ویزیت روز اول بستری

6/4

5

901930

ویزیت روز دوم به بعد بستری

6/3

6

901935

ویزیت روز ترخیص

2

7

901940

انجام مشاوره برای بیماران بستری

6/4

8

900780

ECHO کامل برای بیماریهای مادرزادی                   

1/8

9

900785

ECHO کامل برای بیماریهای غیر مادرزادی

5/7

10

901945

مشاوره برای پزشک مدعو

6

11

901830

معاینه جامع چشم پزشکی نوزاد در بخش NICU برای نوزاد نارس

6

12

302440

وارد کردن کاتتر ورید مرکزی از طریق ورید محیطی ( PICC) با یا بدون پمپ یا ورودی زیر جلدی

12

ردیف

کد ملی

شرح کد

ارزش نسبی

13

302460

در آوردن کاتتر ورید مرکزی با تونل زیر جلدی با یا بدون پمپ با دسترسی زیر جلدی

9

14

302500

کاتتراسیون شریان نافی نوزاد برای تشخیص یا درمان

8/3

15

302360

تعویض خون

5/6

16

901050

تجویز داخل ریوی سورفکتانت ار راه لوله اندوتراکئال

10

17

302340

تزریق خون یا فرآورده های خون به هر رورش دربالغین( نوزادان )

5/2

18

500320

آسپیراسیون مثانه با سوزن و .....

2

19

500325

آسپیراسیون مثانه با سوزن و با کارگذاری کاتتر سوپراپوبیک

6

20

500440

وارد کردن کاتتر به صورت موقت به داخل مثانه

5/1

21

600935

پونکسیون نخاع، درمانی یا تشخیص

4/3

22

500955

ختنه

8

23

300620

توراسنتز (پونکسیون فضای ریه برای آسپیراسیون )

6/6

24

300625

توراسنتز (پونکسیون فضای ریه برای آسپیراسیون )و با وارد کردن تیوب

10

25

901135

اکسیمتری خون و پاس اکسیمتری ممتد در طول یک شبانه روز

8/1

26

901095

تنفس با فشار مثبت را هوائی ( CPAP ) خارج از بخش NICU

2

27

901960

مراقبت های حیاتی در حین انتقال بین موسسات درمانی ، بصورت چهره به چهره تا یک ساعت

12

28

901965

مراقبت های حیاتی در حین انتقال بین موسسات درمانی ، بصورت چهره به چهره تا یک ساعت ، به ازای هر ساعت اضافه

6

29

901730

تدوین ، نظارت و تهیه فرمولای حمایت  تغذیه ای وریدی (TPN ) به روش های گوناگون به یک دوره درمان

3/4

 

 

 

تعرفه های پیشنهادی 

 

خصوصیت کد

شرح کد

ارزش نسبی

 

تعویض خون

25

علت افزایش ارزش نسبی:

زمان ارائه خدمت:حداقل یک ساعت

احتمال مرگ برای نوزاد حین این کار وجوددارد

تجربه ومهارت:نیازمنددانش کافی درزمینه تعبیه کاتتر ونحوه تعویض وبرطرف کردن عوارض احتمالی حین انجام این خدمت  می باشد

پروسه تعویض خون یک فرایندفیزیکی فعال بمدت حداقل یک ساعت می باشد

مخاطرات قانونی:تصمیم گیری صحیح درمورد انجام بموقع وانجام صحیح آن زمینه ساز مسائل قانونی برای این خدمت می باشد

خصوصیت کد

شرح کد

ارزش نسبی

 

تعبیه کاتتروریدمرکزی از طریق عروق محیطی

PICC

20

            علت افزایش ارزش نسبی:

زمان ارائه خدمت:حداقل نیم ساعت تاچهل وپنج دقیقه

احتمال مرگ برای نوزاد حین این کار وجوددارددر اثر آمبولی یا خونریزی ناشی از هپارین تجویزی

تجربه ومهارت:نیازمنددانش کافی درزمینه تعبیه کاتتر وبرطرف کردن عوارض احتمالی حین انجام این خدمت  می باشد

این پروسه یک فرایندفیزیکی فعال می باشد که نیازمند یک کارتیمی پزشک وپرستار می باشد

خصوصیت کد

شرح کد

ارزش نسبی

 

تعبیه کاتترورید یا شریان نافی

20

            علت افزایش ارزش نسبی:

زمان ارائه خدمت:حداقل نیم ساعت

احتمال مرگ برای نوزاد حین این کار وجوددارددر اثر آمبولی یا خونریزی ناشی از هپارین تجویزی ونیز بدنبال سپسیس وعفونت ناشی از آن

تجربه ومهارت:نیازمنددانش ومهارت کافی درزمینه تعبیه کاتتر وبرطرف کردن عوارض احتمالی حین انجام این خدمت  می باشد

این پروسه یک فرایندفیزیکی فعال می باشد که نیازمند یک کارتیمی پزشک وپرستار می باشد

درصورت بروز عوارض ذکرشده میتواندتبعات قانونی برای کادردرمان ایجاد نماید

خصوصیت کد

شرح کد

ارزش نسبی

 

ختنه

15

علت افزایش ارزش نسبی:

زمان ارائه خدمت:حداقل نیم ساعت

احتمال بروزعوارض متعدد مانند خونریزی –شوک –تنگی مجرا و... وجود دارد

تجربه ومهارت:نیازمنددانش ومهارت کافی درزمینه تکنیک این عمل وبرطرف کردن عوارض احتمالی حین انجام این خدمت  می باشد

درصورت بروز عوارض ذکرشده میتواندتبعات قانونی برای پزشک ایجاد نماید

احیا نوزاد در بیمارستان شامل اتاق زایمان-اتاق عمل-بخش مراقبت ویژه نوزادان-بخش مراقبت تخصصی نوزادان برحسب سطح خدمت ارائه شده

خصوصیت کد

شرح کد

ارزش نسبی

 

ارزیابی وضعیت بالینی نوزادهمراه یا بدون اجرا گامهای نخستین احیا

15

 

ارزیابی وضعیت بالینی نوزادهمراه اجرا گامهای نخستین احیاو تهویه باا فشارمثبت

20

 

ارزیابی وضعیت بالینی نوزادهمراه اجرا گامهای نخستین احیاو تهویه باا فشارمثبت وانتوباسیون

25

 

ارزیابی وضعیت بالینی نوزادهمراه اجرا گامهای نخستین احیاو تهویه باا فشارمثبت وانتوباسیون وفشردن قفسه سینه وتجویزدارو

30

احیا نوزاد در  خارج بیمارستان

خصوصیت کد

شرح کد

ارزش نسبی

O

احیا نوزاددرخارج بیمارستان

15

            علت افزایش ارزش نسبی:

احیا یکی از باارزش ترین خدمات پزشکی بوده ودرخصوص نوزادان ارزش واهمیتی بسیار قابل توجه دارد

زمان ارائه خدمت:حداقل نیم ساعت  تاتثبیت کامل نوزاد

احتمال بروزعوارض متعدد مانند مرگ  -آسیب مغزی غیرقابل برگشت –آسیب سایرارگانها وجوددارد

تجربه ومهارت:نیازمنددانش ومهارت کافی درزمینه تکنیک این عمل وبرطرف کردن عوارض احتمالی حین انجام این خدمت  می باشد که مستلزم گذراندن کارگاهها وآموزش های خاص می باشد

درصورت بروز عوارض ذکرشده میتواندتبعات قانونی برای پزشک ایجاد نمایدواین امربطورجدی پزشکان را تهدید می نماید

خصوصیت کد

شرح کد

ارزش نسبی

O

صحبت حضوری باوالدین نوزاد بستری دربیمارستان بمد ت حداقل 15دقیقه

5

علت افزایش ارزش نسبی:

توضیح کامل وضعیت نوزاد بستری دربیمارستان ومشکلات بالینی وی واقداماتی که والدین در خصوص فوق میتوانند انجام دهند ازنظراخلاق پزشکی بسیار مهم بوده وعدم توجیه والدین وعدم جلب اعتماد آنان زمینه ساز بسیاری ازمشکلات قانونی برای پزشکان می باشد

خصوصیت کد

شرح کد

ارزش نسبی

 

ویزیت اولیه نوزاد تازه متولد شده

5/5

 

ویزیت روزانه نوزاد سالم تاترخیص مادر ونوزاد از بیمارستان

5

            علت افزایش ارزش نسبی:

زمان ارائه خدمت:حداقل نیم ساعت

احتمال بروزعوارض متعدد ومرگ در صورت عدم ویزیت روزانه وجود دارد

تجربه ومهارت:نیازمنددانش ومهارت کافی درزمینه  نحوه معاینه وتشخیص اختلالات مادرزادی می باشد

درصورت عدم تشخیص اختلالات مادرزادی  میتواندتبعات قانونی برای پزشک ایجاد نماید

ویزیت روزانه نوزادتازمان ترخیص مادرونوزاد ازنظر تشخیص ودرمان مشکلات شایع روزهای اول بعداز تولد بسیار مهم بوده ودر صورت عدم درنظر گرفتن آن بیمارستان وپزشک مسئول تبعات قانونی بوده وعوارض آن میتواند تاآخرعمرنوزاد وخانواده را درگیرنماید.

خصوصیت کد

شرح کد

ارزش نسبی

 

پرداخت  دو ویزیت برای نوزادان بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادان در روز اول

9

 

پرداخت  دو ویزیت برای نوزادان بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادان در روز های بعد

8

 

ویزیت مکرر نوزادان بدحال بستری در ان-آی-سی-یو(یک ویزیت برای هریک ساعت حضورمداوم بربالین نوزاد)

4

            علت افزایش ارزش نسبی:

زمان ارائه خدمت:حداقل نیم ساعت تا چندین ساعت

احتمال بروزعوارض متعدد ومرگ در صورت عدم رعایت مورد فوق وجوددارد

تجربه ومهارت:نیازمنددانش ومهارت کافی درزمینه  نحوه معاینه وتشخیص اختلالات بالینی ونحوه درمان آن می باشد که مستلزم گذراندن دوره های آموزشی خاص می باشد بویژه که نوزادان مورد نظر وضعیت بالینی خطیری داشته ودرمعرض عوارض متعددی می باشند.ومواردذکرشده فوق زمینه ساز تبعات قانونی برای پزشکان می باشد

خصوصیت کد

شرح کد

ارزش نسبی

 

معاینه جامع چشم پزشکی نوزاد دربخش مراقبتهای ویژه برای نوزاد نارس

10

 

انجام اکوکاردیوگرافی بربالین نوزاد دربخش مراقبت های ویژه نوزادان

10

           

علت افزایش ارزش نسبی:

زمان ارائه خدمت:حداقل نیم ساعت

احتمال بروزعوارض متعدد ومرگ در صورت عدم رعایت مورد فوق وجوددارد

تجربه ومهارت:نیازمنددانش ومهارت کافی درزمینه  نحوه معاینه وتشخیص اختلالات بالینی ونحوه درمان آن می باشد که مستلزم گذراندن دوره های آموزشی خاص می باشد بویژه که نوزادان مورد نظر وضعیت بالینی خطیری داشته ودرمعرض عوارض متعددی می باشند.ومواردذکرشده فوق زمینه ساز تبعات قانونی برای پزشکان می باشد

درموردمعاینه چشم این امر ازنظرجلوگیری ازنابینایی که عارضه ای خطیر درنوزادان نارس می باشد مهم بوده وانجام اکو بربالین نوزاد بیمار در جهت جلوگیری از انتقال این بیماران به بخش اکو که توام با خطرات بسیاری می باشد مهم است.

خصوصیت کد

شرح کد

ارزش نسبی

O

فتوتراپی ساده

5

 

فتوتراپی اینتنسیو

10

علت لزوم درج درتعرفه ها:

زردی نوزادی ازبیماریهای شایع نوازادن میباشد که درصورت عدم درمان ان توام با عوارض خطیر وپایدارمغزی میباشد ومهمترین درمان استاندارد آن که نیازمندتجهیزات خاص همراه دانش لازمه میباشد فتوتراپی میباشد          

خصوصیت کد

شرح کد

ارزش نسبی

 

تجویزسورفاکتان ازطریق لوله تراشه به نوزاددربخش مراقبت ویژه نوزادان

25

            علت افزایش ارزش نسبی:

زمان ارائه خدمت:حداقل نیم ساعت

احتمال بروزعوارض متعدد مانند پنوموتوراکس-خونریزی ریه شوک و....  وجود دارد

تجربه ومهارت:نیازمنددانش ومهارت کافی درزمینه تکنیک این عمل وبرطرف کردن عوارض احتمالی حین انجام این خدمت  می باشدکه نیازمند گذراندن دوره های خاص می باشد

درصورت بروز عوارض ذکرشده میتواندتبعات قانونی برای پزشک ایجاد نماید

خصوصیت کد

شرح کد

ارزش نسبی

 

خارج کردن لوله تراشه

9

 

خارج کردن CHEST TUBE

9

 

خارج کردن کاتترشریانی ووریدی نافی

9

علت درنظر گرفتن ارزش نسبی:

زمان ارائه خدمت:حداقل نیم ساعت

احتمال بروزعوارض متعدد مانند پنوموتوراکس-خونریزی ریه شوک و....  وجود دارد

تجربه ومهارت:نیازمنددانش ومهارت کافی درزمینه تکنیک این عمل وبرطرف کردن عوارض احتمالی حین انجام این خدمت  می باشدکه نیازمند گذراندن دوره های خاص می باشد

درصورت بروز عوارض ذکرشده میتواندتبعات قانونی برای پزشک ایجاد نماید

خصوصیت کد

شرح کد

ارزش نسبی

 

هیپوترمی درمانی نوزادان دچارآسفیکسی برای کل دوره هیپوترمی وبرگشت به حرارت طبیعی

30

 

aEEG برای هر24 ساعت

10

            علت درنظر گرفتن ارزش نسبی:

زمان ارائه خدمت:72ساعت

احتمال بروزعوارض متعدد مانند خونریزی ریه شوک و.افت قند خون و.....  وجود دارد

تجربه ومهارت:نیازمنددانش ومهارت کافی درزمینه تکنیک این عمل وبرطرف کردن عوارض احتمالی حین انجام این خدمت  می باشدکه نیازمند گذراندن دوره های خاص واستفاده ازتجهیزات پیشرفته می باشد

درصورت بروز عوارض ذکرشده میتواندتبعات قانونی برای پزشک ایجاد نماید

ویزیت های مربوط به پیگیری شیرخواران پرخطر بر اساس بسته خدمتی موردتاییداداره سلامت نوزادان ونامه شماره 8812/400د  تاریخ 11/7/1391  معاونت محترم درمان وزارت بهداشت خطاب به معاون اموراجتماعی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی همراه ارقام پیشنهادی

شرح خدمت در كتاب 2008(خصوصی)

كارشناسي

كارشناس ارشد

PhD

متخصص

فوق تخصص

تست تکاملی گسترده با کمک ابزارهای استاندارد تکاملی با تفسیر و گزارش (گریفیثGriffth Mental  Developmentscale،Extended Revised,BAYLEY III)

10 (O)

تستهای غربالگری متعدد با اهداف مختلف(توسط همه گروه ها) مانند:

O))2

ویزیت شیرخوار پر خطرزیر یکسال در مطب یا هرمرکز سرپایی دیگر با صرف 60 دقیقه وقت(بیمار جدید)

 

8(O)

10(O)

ویزیت شیرخوار پر خطرزیر یکسال در مطب یا هرمرکز سرپایی دیگر با صرف 40 دقیقه وقت(بیمارقبلی)

6(o)

8(O)

آموزش به والدین در زمان ترخیص نوزاد (30 دقیقه هر بیمار) فردی و گروهی

0.7(o)

0.8(o)

0.9(o)

 فوق  تخصص:2(O)

متخصص1(O)

آموزش به والدین در مرکز سرپایی توسط غیرپزشک(30 دقیقه هر بیمار)فردی و گروهی

0.7(o)

0.8(o)

0.9(o)

ویزیت تکامل

 

2(O)

3(O)

4(O)

شرح خدمت در كتاب 2008(دولتی)

كارشناسي

كارشناس ارشد

PhD

متخصص

فوق تخصص

تست تکاملی گسترده با کمک ابزارهای استاندارد تکاملی با تفسیر و گزارش (گریفیثGriffth Mental  Developmentscale،Extended Revised,BAYLEY III)

10(O)

تستهای غربالگری متعدد با اهداف مختلف(توسط همه گروه ها) مانند:

20))

ویزیت شیرخوار پر خطرزیر یکسال در مطب یا هرمرکز سرپایی دیگر با صرف 60 دقیقه وقت(بیمار جدید)

 

8(O)

10(O)

ویزیت شیرخوار پر خطرزیر شش سال در مطب یا هرمرکز سرپایی دیگر با صرف 40 دقیقه وقت(بیمارقبلی)

6(o)

8(O)

آموزش به والدین در زمان ترخیص نوزاد توسط غیرپزشک(30 دقیقه هر بیمار) فردی و گروهی

0.7(o)

0.8(o)

0.9(o)

 فوق  تخصص:2(O)

متخصص1(O)

آموزش به والدین در مرکز سرپایی توسط غیرپزشک(30 دقیقه هر بیمار)فردی و گروهی

0.7(o)

0.8(o)

0.9(o)

ویزیت تکامل

 

2(O)

3(O)

4(O)

نکته:تعرفه مربوط به فلوشیپ تکامل معادل 90%تعرفه مربوط به فوق تخصص راشامل میشود

درضمن برای موارد زیر که جایگاه خاص ومهمی درنجات نوزادان بستری دربخش های مراقبت ویژه نوزادان دارندتعرفه ای لخاظ نشده که پیشنهاد میشود مورد عنایت قرار گیرند: مشاوره شیرمادر ، تغذیه ساعت اول زندگی ، مراقبت آغوشی در بخش نوزادان و NICU ، تهویه با فشارمثبت مداوم راههای هوایی-تهویه با فشار مثبت در حالت کلی-تهویه پرفرکانس-ساکشن داخل لوله تراشه- تجویز مسکن یا مخدر برای نوزادان تحت تهویه مکانیکی