اولین ساعت از زندگی برای نوزادان زودرس بسیار مهم است، تاثیر مراقبت های تخصصی می تواند در حد تفاوت بین مرگ و زندگی باشد.

19 شهریور 93 چاپ

اولین ساعت از زندگی برای نوزادان زودرس بسیار مهم است، تاثیر مراقبت های تخصصی می تواند در حد تفاوت بین مرگ و زندگی باشد.

اولین ساعت از زندگی برای نوزادان زودرس بسیار مهم است، تاثیر مراقبت های تخصصی می تواند در حد تفاوت بین مرگ و زندگی باشد.

تحقیقات جدید نشان می دهد نوزادان نارس بستری شده در بخش های بزرگ احتمال بیشتری برای زنده ماندن درمقایسه با نوزادان بستری شده دربخش های کوچک دارند.
محققان با تجزیه و تحلیل داده ها از 165 واحد مراقبت ویژه نوزادان در سراسر انگلستان دریافتند نوزادان متولد شده در کمتر از 33 هفته حاملگی 32 درصد کمتر احتمال مرگ دارند ، به شرط آنکه  دربخش های مراقبت ویژه بزرگ در مقایسه با بخش های کوچک بستری شوند ودرمورد نوزادان کمتراز 27 هفته حتی این تفاوت چشمگیرترهم میشود.
برای مطالعه بیشتر به سایت زیر رجوع فرمائید:

PRETERM BABIES DO BETTER IN A LARGER NICU

http://ow.ly/z5gY7